Upisi u nove programe srednjoškolskog obrazovanja i prekvalifikacije


Trogodišnje zanimanje:

KUHAR/ICA Novo! Upisi u tijeku!

Odgojno-obrazovni program za zanimanje kuhar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar.

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije: završena srednja škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili radi utvrđivanja razlika i dopuna općeobrazovnih i strukovnih sadržaja koje trebaju polagati i praktičnih sadržaja koje trebaju obaviti.

Dvogodišnje zanimanje:

POMOĆNI KUHAR/ICA Novo! Upisi u tijeku!

Odgojno-obrazovni program za zanimanje pomoćni kuhar stjecanje znanja, vještina, navika i stavova koje će polazniku omogućiti da nakon završenog obrazovanja samostalno obavlja jednostavnije poslove i zadaće u svom zanimanju.

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, najmanje 15 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (da nema nikakvih kontraindikacija bolesti koje bi onemogućile obrazovanje u ovom zanimanju).

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije: najmanje 17 godina starosti, završeni neki od programa dvogodišnjeg, trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili radi utvrđivanja razlika i dopuna općeobrazovnih i strukovnih sadržaja koje trebaju polagati i praktičnih sadržaja koje trebaju obaviti.

Nakon uspješno završenih programa stjecanja stručne spreme, osposobljavanja ili usavršavanja polaznici ovisno o programu dobivaju svjedodžbu, uvjerenje o osposobljenosti ili usavršavanju koji se upisuju u e-radnu knjižicu.

Zainteresirani se mogu prijaviti na broj telefona 852-133 ili osobno u prostorijama POU Labin.

Upisi u novi program osposobljavanja za fasadere

UPISI U NOVI PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA FASADERA/KU

Od sada u Pučkom otvorenom učilištu Labin imate mogućnost upisati i program stručnog osposobljavanja za Fasadera/ku. Program se izvodi kroz teorijsku i praktičnu nastavu. Teorijska nastava sastoji se od upoznavanja s materijalima za fasadne radove, alatima i strojevima za izradu fasade, izvođenja jednostavnih fasaderskih radova, te polaganja zaštite na radu. Praktični dio programa izvodi se pod nadzorom stručne osobe, u tvrtki ili kod obrtnika s kojim Pučko otvoreno učilište Labin ima sklopljen ugovor o izvođenju praktične nastave.

UVJETI UPISA: navršenih 18 godina života, završena osnovna škola, liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove u zanimanju fasader/ka.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na broj telefona 052/852-133 ili dođite osobno u Učilište, na adresi Alda Negrija 11.

Save

Upisi u novi program osposobljavanja za rukovatelje bagerom

UPISI U NOVI PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA/ICU BAGEROM

Pučko otvoreno učilište Labin poziva sve zainteresirane da se upišu u program stručnog osposobljavanja za rukovatelja/icu bagerom.
Radi se o novom programu osposobljavanja koji se izvodi kroz teorijsku i praktičnu nastavu. Teorijska nastava sastoji se od upoznavanja konstrukcije bagera, rukovanja bagerom i zaštite na radu. Praktični dio programa realizira se na radilištu/gradilištu tvrtke ili obrta s kojima ustanova ima ugovor o suradnji.

UVJETI UPISA: završena osnovna škola, 18 godina života, odgovarajuća vozačka dozvola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje bagerom.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na broj telefona 052/852-133 ili dođite osobno u Učilište, na adresi Alda Negrija 11.

More Articles...

POU Labin

Adresa: Alda Negrija 11

Demo

Ravnateljica

Daniela Mohorovic

Kontaktirajte nas!

Tel: +385 52 852 133

Copyright © 2014 Pučko Otvoreno Učilište Labin. All Rights Reserved.

Lloyds design studio, web design, graphic design