Natječaji

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA – MUZEJSKI TEHNIČAR/KA

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
ALDA NEGRIJA 11
52 220 LABIN
OIB 43833760619

KLASA: 112-01/24-01/5
URBROJ: 2163-4-5-24-1

LABIN, 15.06.2024.

Na temelju članka 29. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin raspisuje:

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta radnog mjesta
MUZEJSKI TEHNIČAR/KA (m/ž) –
1 izvršitelj/ica,

– puno radno vrijeme od 40 sati tjedno
– rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • KV/SSS (3 godine, 4 godine) tehničkog usmjerenja,
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit za muzejskog tehničara ili obaveza polaganja,
 • položen vozački ispit B kategorije
 • probni rad 6 mjeseci.

OPIS POSLOVA

 • po nalogu voditelja muzeja i/ili kustosa izdaje i zaprima muzejske predmete o čemu vodi evidenciju,
 • priprema, pakira i otprema muzejske predmete koji izlaze iz Muzeja (i njegovih sastavina),
 • sudjeluje u izradi zapisnika o preuzimanju muzejskih predmeta,
 • sudjeluje u izradi zapisnika o oštećenju muzejskih predmeta,
 • priprema muzejsku građu za preglede i izlaganja, vodi evidenciju i prati ulazak građe u spremišta i čuvaonice,
 • predlaže kustosima mjesto pohrane muzejskih predmeta pridržavajući se pravila čuvanja muzejske građe,
 • vrši samostalne zahvate na preparaciji i zaštiti muzejske građe,
 • obavlja poslove snimanja, fotografiranja i vodi brigu o foto materijalima,
 • vrši stalni stručni nadzor nad čuvanjem i zaštitom muzejske građe,
 • vodi cjelokupnu dokumentaciju koja prati tijek zaštite predmeta,
 • odgovara za alat i potrošni materijal radionice za zaštitu građe,
 • kontrolira uvjete u spremištima (temperatura, vlažnost),
 • redovito čisti i prozračuje izložene i deponirane muzealije,
 • obavlja tehničke poslove održavanja muzejskih objekata i inventara,
 • u svom radu poštuje pravila o sigurnosti i zaštiti na radu,
 • zadužen je za evidenciju tehničkog materijala,
 • priprema i izvodi tehnički postav izložbe,
 • izrađuje propisanu ambalažu za transport muzealija i umjetnina,
 • sudjeluje u njihovom transportu,
 • sve poslove obavlja po nalogu i u dogovoru sa voditeljem muzeja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja muzeja i ravnatelja.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
1. životopis
2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. dokaz o stručnoj spremi i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)
4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument, preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
7. dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava. Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.), da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAV ANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinje iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu (osobno, poštom): Pučko otvoreno učilište Labin, Alda Negrija 11, Labin u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za MUZEJSKOG TEHNIČARA/KU, na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno – ne otvaraj“ ili na mail adresu uciliste@uciliste-labin.hr s naznakom u predmetu maila „Prijava na natječaj za MUZEJSKOG TEHNIČARA/KU na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno”. Prijave koje se zaprime mailom mogu biti zaprimljene zaključno s 29.06.2024. do 14.00 sati, a u obzir se uzima dokumentacija prva zaprimljena.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja provest će se postupak selekcije putem intervjua i psihološko pismeno testiranje radi provjere radnih sposobnosti i procjene kandidata. Prije zapošljavanja obavezna je i liječnička provjera kandidata.

O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj. Kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o izboru. Pučko otvoreno učilište Labin zadržava pravo poništenja natječaja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 15.06.2024. do 29.06.2024. do 14.00 sati.

Možda vas zanima i ovo

Back to top button