IstaknutoNatječajiObrazovanje odraslih

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA – ANDRAGOŠKI/A VODITELJ/ICA OBRAZOVANJA ODRASLIH

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
ALDA NEGRIJA 11
52 220 LABIN
OIB 43833760619

KLASA: 112-01/24-01/6
URBROJ: 2163-4-5-24-1

LABIN, 24.06.2024.

Na temelju članka 29. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin raspisuje:

ANDRAGOŠKI/A VODITELJ/ICA OBRAZOVANJA ODRASLIH (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

– puno radno vrijeme od 40 sati,

– rad na određeno vrijeme, zamjena za porodiljni.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili cjelovita kvalifikacija završenog studijskog programa s područja andragogije (pedagogije)
 • najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja,
 • poznavanje provođenja i organizacije nastavnog procesa,
 • vještine komunikativnosti, inicijative i organizacije poslovanja,
 • dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje i/ili andragoške kompetencije (nije obvezan uvjet),
 • napredno poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje i aktivno korištenje jednog stranog jezika,
 • probni rok 6 mjeseci,
 • vozačka dozvola B kategorije.​

OPIS POSLOVA

 • osmišljavanje, organizacija i provedba nastave i edukacija,
 • usmjeravanje i upis polaznika u programe obrazovanja,
 • izrada nastavnih planova i programa,
 • izrada i organizacija godišnjeg programa rada,
 • vođenje andragoške dokumentacije i javnih isprava,
 • istraživanje potreba za specifičnim programima prekvalifikacije i osposobljavanja te predlaganje za unapređivanje postojećih i razvijanje novih programa,
 • profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere polaznika,
 • sudjelovanje u marketinškim i prodajnim aktivnostima programa obrazovanja odraslih,
 • koordinira rad obrazovnih skupina,
 • komunicira s polaznicima i predavačima,
 • sudjeluje u odabiru vanjskih predavača i suradnika,
 • surađuje s dionicima u zajednici radi ispitivanja potreba za obrazovanjem odraslih, politikama Osnivača i drugih dionika,
 • brine o ispravnosti opreme za provedbu djelatnosti, stanju zaliha i potrebama za provedbu djelatnosti,
 • izrađuje polugodišnje i godišnje opisne izvještaje o radu,
 • sudjeluje u radu stručnog vijeća ustanove,
 • pismeno izvješćuje ravnatelja o svim zakonskim promjenama glede promjena u obrazovanju odraslih,
 • obavlja druge poslove po nalogu Ravnatelja.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)
 4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument, preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje četiri (4) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 7. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 8. dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na oglas pozvati na to pravo i obvezne su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu (članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.)

Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti presliku dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na oglas priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostva rivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima (rješenje, uvjerenje, potvrda i sl.).

Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Pučko otvoreno učilište Labin kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine.

Postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu se pronaći na web stranici www.uciliste-labin.hr. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta ili mailom biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Pučko Otvoreno Učilište Labin, Alda Negrija 11, Labin u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za  ANDRAGOŠKI/A VODITELJ/ICA OBRAZOVANJA ODRASLIH, na određeno puno  radno vrijeme zamjena za porodiljni – ne otvaraj”  ili na mail adresu uciliste@uciliste-labin.hr s naznakom u predmetu maila „Prijava na natječaj za ANDRAGOŠKI/A VODITELJ/ICA OBRAZOVANJA ODRASLIH na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno zamjena za porodiljni “. Prijave koje se zaprime mailom mogu biti zaprimljene zaključno s 14.07.2024. do 14.00 sati, a u obzir se uzima dokumentacija prva zaprimljena.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja provest će se postupak selekcije putem intervjua i psihološko pismeno testiranje radi provjere radnih sposobnosti i procjene kandidata. Prije zapošljavanja obavezna je i liječnička provjera kandidata.

Pučko otvoreno učilište Labin zadržava pravo poništenja natječaja.

Odabir kandidata izvršiti će se u vremenskom rasponu od 40 radnih dana.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 24.06.2024. do 14.07.2024. do 14.00 sati (poštom, osobno, mailom).

 

 

Možda vas zanima i ovo

Back to top button