Arhiva

Obrazloženje Izvršenja financijskog plana za 2019. godinu

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

Alda Negrija 11

52220 LABIN

OIB: 43833760619

 

KLASA: 400-01/20-01/2

URBROJ: 2144-23-01-20-1

 

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

 

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama (˝Narodne novine˝ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10),  Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o muzejima („Narodne novine „ broj: 110/15), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi(Narodne novine broj“: 47/90, 27/93, 38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10., 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16.), Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Financijski plan POU za 2019.g. i  Godišnji plan POU  za 2019.godinu.

 

 

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za muzejsko-galerijsku i izložbenu djelatnost, opće poslove vezane za realizaciju aktivnosti svih podružnica POU i  općenito kulturne djelatnosti kao što je prikazivačka djelatnost, glazbeno scenska i održavanje koncerata.

Cilj programa je provedba aktivnosti vezane za potrebe Grada Labina  i okolnih općina te Turističke zajednice Grada Labina u kulturi i očuvanje kulturne materijalne i nematerijalne baštine.

 

 

Realizirana sredstva:

U 2019. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 3.379.590,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2.551.220,36 kuna što iznosi 75,49 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika  izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

 

 

NAZIV PROGRAMA IZVORNI PLAN 2019. TEKUĆI PLAN 2019 IZVRŠENJE 01-12 2019 INDEKS (4/3*100)
1 2 3 4 5
Program: Promicanje kulture 3.379.590,00 3.379.590,00 2.551.220,36  

75,49

Aktivnost: Financiranje Muzejske djelatnosti i zajedničkih službi 1.183.265,00 1.183.265,00 1.106.106,18  

93,48

Aktivnost: Izložbena djelatnost 10.000,00 10.000,00 9.136,41  

91,36

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost 95.514,00 95.514,00 86.183,40  

90,23

Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja 5.000,00 5.000,00 5.000,00  

100,00

Aktivnost: Gradska galerija 159.000,00 159.000,00 157.443,61  

99,02

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Kina 171.739,00 171.739,00 111.997,47  

65,21

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih 151.400,00 151.400,00 80.388,16  

53,10

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole 920.940,00 920.940,00 725.916,50  

 

78,82

Projekt : Krug-Kultura, Umjetnost, Građani 65.000,00 65.000,00 24.502,75  

37,70

Projekt : Strani jezici 61.042,00 61.042,00 54.280,59  

88,92

Projekt : Rudnici baštine 556.690,00 556.690,00 190.265,29  

34,18

 

 

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

 

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Narodnog muzeja i zajedničke službe Učilišta. Programski sadržaji za 2019. su u potpunosti realizirani, a odnose se na očuvanje i predstavljanje baštine Grada Labina i Labinštine. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

Nastavljena je suradnja sa lokalnim školama, održana su razna predavanja i radionice vezane uz zavičajnu nastavu, te je obavljeno  više stručnih vodstva po gradu i muzeju.

 

Realizirana sredstva:

U 2019. godini za potrebe izvršenja muzejske djelatnosti i zajedničkih službi  planirano je ukupno 1.183.265,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 1.106.106,18 kuna što iznosi 93,48 % godišnjeg plana.

 

 

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Tijekom 2019. godine  Narodni muzej Labin ugovorio je  slijedeće arheološke nadzore: arheološki nadzor kod izgradnje potpornog zida u starogradskoj jezgri Pićan i arheološki nadzor kod rekonstrukcije i adaptacije Malog kazališta u starogradskoj jezgri Labina.

Osim redovitih arheoloških nadzora koje Muzej potpisuje sa investitorima, redovito se obavlja arheološka reambulacija terena i istraživanja.

Primarna i sekundarna dokumentacija uredno se vodi. Izložbe, katalozi, novinski članci za  2019. godine   digitalizirani su i pohranjeni u programu S++ (Hemeroteka40 upisa, Izložbe 6 upisa, izdavačka djelatnost 798 upisa). Dovršena je izgradnja ormara za pohranu slika (galerijska zbirka). Pema naputku Ministarstva kulture nastavilo se sa izradom revizije muzejske građe. Tom prilikom izrađena je revizija Galerijske i Arheološke zbirke.  Dovršena je  revizija Etnografske zbirke.

Narodni muzej Labin, Memorijalnu zbirku Matija Vlačić Ilirik i Zbirku sakralnih umjetnina tijekom 2019. godine posjetilo je 22.431 osoba.

Ostavština G. Martinuzzi vraćena je Narodnom muzeju Labin.

U sklopu Interreg projekta Inspiracija, u prizemlju Muzeja uređena je interpretativna soba vezana uz povijest rudarenja.

I ove godine zamijenjen je dio vanjske stolarije na fasadi zgrade muzeja i palače Franković.

 

 

Aktivnost: Izložbena djelatnost

 

Opis i cilj programa:

Cilj je očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina i općenito Labinštine i naših žitelja. Svoju misiju provodimo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Težimo otvorenosti i pristupačnosti u cilju ispunjavanja naše misije. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice.

 

Realizirana sredstva:

U 2019. godini za potrebe izvršenja Aktivnosti – Izložbene djelatnosti planirano je ukupno 10.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 9.136,41 kuna što iznosi 91,36 % godišnjeg plana.

 

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Tijekom  2019. godine u Narodnom muzeju Labin ostvarene su slijedeće izložbe:

 1. „50 godina Labinskih ateliera“, 01. – 28. 02. 2019.
 2. „Matija Vlačić Ilirik – Ususret 500-oj obljetnici rođenja“, 07. – 29. 03. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja

 

Opis i cilj programa:

U 2019. godini Narodni muzej Labin po šesti je puta  sudjelovao u obilježavanju  Noći muzeja. Noć muzeja slavi se zadnji vikend u mjesecu siječnju, a organizira se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH i Hrvatskog muzejskog društva.

 

Realizirana sredstva:

U 2019. godini za potrebe izvršenja Aktivnosti – Obilježavanje noći Muzeja planirano je ukupno 5.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 5.000,00 kuna što iznosi 100,00 % godišnjeg plana.

 

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

U sklopu noći muzeja organizirana je likovna izložba „50 godina Labinskih ateliera“. Posjećenost je bila izvrsna. Evidentirano je preko 500 posjetitelja.

 

 

 

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

 

Opis i cilj programa:

Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava, stand-up komedija  i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi.

Cilj aktivnosti je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava, standup komedija  i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi.

 

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 95.514,00 kn, uz ostvarenje od 86.183,40 što iznosi 90,23% godišnjeg plana.

 

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Tijekom izvještajnog razdoblja  održane su sljedeće kazališne predstave za odrasle:

Brodolomke, Kazalište Moruzgva

Ljubavna pisma Staljinu, Planet Art

Cabaret Preko veze, Satirično kazalište Kerempuh i Kazalište Moruzgva

 

te kazališna predstava za djecu:

 

– Tri prašćića, Teatar Narandža

 

U sklopu Klasičnog ljeta 2019.,  kulturne manifestacije u produkciji  glazbeno – scenske  djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta  Labin, koja se kontinuirano održava od 1987 . godine, u povijesnom zdanju Župne Crkve Rođenja Marijinog u Starogradskom jezgru Grada Labina, realizirano je 7 koncerata klasične glazbe:

 1. Duo Kobal-Zlatar
 2. Suita za trubu i orgulje
 3. Duo harmonika i gitara
 4. Glasovirom kroz vrijeme
 5. Duo Ruzdjek-Rodrigues
 6. Duo flauta i klavir
 7. Suite antique

 

 

 

Aktivnost: Gradska galerija

 

Opis i cilj programa:

Razvijanje kulturnog identiteta lokalne zajednice, unapređenje postojeće kulturne slike zajednice kao i obogaćivanje sadržaja zajednice kao turističke destinacije uz produženje izložbene sezone, promocija domaćih i inozemnih autora, umrežavanje i razmjena programa sa sličnim kulturnim institucijama na domaćoj i međunarodnoj likovnoj sceni, valorizacija kulturnih sadržaja, razvoj publike kroz edukativne programe, uređenje i unapređenje infrastrukture kulturnih institucija u skladu sa aktualnom kulturnoj strategijom.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 159.000,00 kn, uz ostvarenje od 157.443,61 kn što iznosi 99,02% godišnjeg plana. Uz prethodno ostvarenje prihoda u vlastitom izvoru financiranja, prekoračena je 3 razina ekonomske klasifikacije na kontu 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

 

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

U izložbenoj sezoni 2019. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređeno je ukupno 11 izložbenih programa i nekoliko popratnih sadržaja:

 1. Davor Kliman „Otisci“ – samostalna izložba
 2. Stipan Tadić „Hrvatske planine“ – samostalna izložba
 3. Natalija Škalić „Fragmentacije plohe i linije“ – samostalna izložba
 4. Ivan Tudek „Moć zapažanja“ – samostalna izložba
 5. Emil BobanovićĆolić „Žudnja izaziva priviđenja“ – samostalna izložba
 6. Branko Ružić „Jedinstvena sinteza forme“
 7. Predrag Spasojević „Mapa puna snova“
 8. Zdravko Milić „Monolitdrom“ – samostalna izložba
 9. Dino Bićanić „Bićanići“ – samostalna izložba
 10. Ivan Midžić “Ikebana” – samostalna izložba

 

Osim navedenih programa vlastite produkcije, u Gradskoj galeriji Labin održan je i 23. Labinski uzlet likovnosti, žirirana, selektirana izložba labinskih umjetnika u organizaciji Grada Labina. Navedena izložba održana je u razdoblju od 13. do 20. kolovoza 2019.

Također smo uz izložbe nastavili sa tematskim, edukativnim radionicama za djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi.

Nastavlja se i pripremna faza monografije labinskog autora Orlanda Mohorovića koju planiramo izdati u 2021. godini.

Za sve izložbene programe u 2019. izdani su katalozi, a za promociju programa tiskani su plakati i pozivnice. U svrhu promocije programa objavljivani su tekstovi, fotografije, web banneri, video isječci na službenim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Labin te na Facebook i Instagram stranicama Gradske galerije Labin. Upućeni su pozivi putem e-maila i infosms servisa te je javnost informirana putem medijskih objava (web portali, tisak, gostovanja autora u radijskim emisijama). Svi programi Gradske galerije Labin i u 2019. bili su vrlo dobro popraćeni od strane publike i lokalnih medija.

 

 

Program: Kino

 

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

 

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za projekcije kino predstava za građanstvo.

Cilj programa je provedbom aktivnosti omogućiti prikazivanje novih produkcija filmova putem digitalne kino opreme.

Kontinuiranim i kvalitetnim filmskim programom utjecati na kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Poticanje filmskog stvaralaštva djece i mladih i pružanje svih uvjeta za razvoj medijske kulture naših najmlađih sugrađana.

 

Realizirana sredstva:

U 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 171.739,00 kuna, uz izvršenje od  111.997,47 kuna što iznosi 65,21% godišnjeg plana.

 

 

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Tijekom izvještajnog razdoblja projicirano  je ukupno 112 filmova u 152 projekcija, a predstavama je prisustvovalo 5979 posjetitelja.

Osim kinoprikazivačke djelatnosti Učilište je tijekom cijele godine bilo otvoreno za suradnju na raznim priredbama u organizaciji Grada Labina, Gradskog orkestra, gradskih pjevačkih zborova, baletne, dramske grupe te ustupanjem dvorane i pružanjem logističkih usluga bilo sponzor istih.

Tijekom 2019. Vlastitim je snagama preuređena kino dvorana i ugrađeni svjetlosni senzori.

 

 

Program: Obrazovanje odraslih

 

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

 

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju  programa obrazovanja odraslih.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje , stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije te stjecanja srednje stručne spreme.

Realizirana sredstva:

U 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 151.400,00 kuna, uz ostvarenje od  80.388,16 kuna što iznosi 53,10% godišnjeg plana.

 

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Tijekom izvještajnog razdoblja održani su tečajevi stranih jezika, i to engleskog, njemačkog i talijanskog jezika u trajanju od 280 sati te su polaznicima, koji su uspješno svladali programe, uručene svjedodžbe o poznavanju stranog jezika na A2 razini. Osim toga realiziran je već deseti put za redom program njemačkog jezika za turističke djelatnike i privatne iznajmljivače. Tečaj se održao uz financijsku potporu Turističke zajednice. Tijekom izvještajnog razdoblja održan je i tečaj engleskog jezika za djelatnike Holcima. U lipnju  je s nastavom u obrazovanju odraslih završila školska godina za četvrtu generaciju IV. stupnja srednje stručne spreme u zanimanju komercijalist/ica. Od rujna do konca prosinca održan je tečaj informatike kao i tečajevi njemačkog, talijanskog i engleskog jezika u sklopu projekta REI II.

Programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 96 polaznika.

 

 

Program: Auto škola

 

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Auto škole

 

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti održavanja tečajeva iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te iz predmeta Upravljanje vozilom za A1,A,B  kategorije.

Cilj programa je provedba aktivnosti osposobljavanja kandidata za samostalno upravljanje vozilom i stjecanje čim višeg nivoa znanja i vještina u prometu.

 

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 920.940,00 kuna, uz ostvarenje od  725.916,50 kuna što iznosi 78,82% godišnjeg plana.

 

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

U procesu osposobljavanja kandidata za vozače, u nastavu iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bilo je ukupno uključeno 183 kandidata A,A1, i B  kategorije, od toga 161 B kategorije, 14 A kategorije i 14 A1 kategorije te održano 14 tečaja. U suradnji s Policijskom postajom Labin  Auto škola je organizirala za svoje polaznike preventivna predavanja policijskih djelatnika o posljedicama prometnih nesreća u sklopu nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.  S djelatnicima Holcima d.o.o koji duže službeno vozilo  održali smo Trening sigurne vožnje. Trening je ukupno pohađalo 12 djelatnika.

 

 

 

 

 

Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani

 

Opis i cilj programa:

EU Projekt „KRUG – KultuRa, Umjetnost i Građani“, financiran iz ESF fondova tj. projektom, u okviru ESF Poziva „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, kao partner POU iz Zagreba. Ciljevi projekta: 1. Jačanje kapaciteta u području sudioničkog upravljanja, programiranja, financiranja i planiranja u kulturi. 2. Provedba programa i projekata kojima će se doprinijeti stvaranju civilno-javnih partnerstva, podizanju javne svijesti o važnosti sudioničkog upravljanja u kulturi, te inkluzivno-obrazovnom djelovanju na području Zagreba, Splita, Labina i Brestovca.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti projekta planirano je ukupno 65.000,00 kuna, uz izvršenje od 24.502,75 kuna što iznosi 37,70% godišnjeg plana. S obzirom da je po Ugovoru definirano kako nam se isplata rashoda po projektu izvršava nakon ostvarenih i isplaćenih rashoda ( od strane POU Labin ), u 2019.godini je ostvaren manjak prihoda po projektu. Uplata ostvarenih rashoda za 2019.godinu ( od strane POU Zagreb ) izvršena je dana 17.01.2020. godine.

 

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

U sklopu projekta održane su:

– 3 panel rasprave o sudioničkom upravljanju u kulturi

– 1 Panel rasprava „Živjeti film u Hrvatskoj“ , snimljen dokumentarni film i prikazan na Festivalu dokumentarnog filma ShpeenaDox

– održane su trodnevne Edukativne radionice za djelatnike u kulturi i članove udruga

-održano je 10 filmskih radionica

Nabavka opreme

– fotoaparat

– rasvjeta za snimanje filmova

– softver za montiranje i izradu filma

– potrošni materijal

 

 

Projekt Strani jezici

 

Opis i cilj programa:

S ciljem jačanja kompetencija nezaposlenih osoba i konkurentnosti na tržištu rada, poglavito u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića, Pučko otvoreno učilište Labin je krajem izvještajne godine započelo s izobrazbom nezaposlenih osoba i to talijanskog, njemačkog i engleskog jezika stupnja A1 i A2, prema zajedničkom europskom referentnom okviru, u trajanju od 5 mjeseci.Troškovi obrazovanja financirani su sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., sredstvima Državnog proračuna , iz ESF i posebnim sredstvima Inicijative za zapošljavanje mladih u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti projekta planirano je ukupno 61.042,00 kuna, uz ostvarenje od  54.280,59 kuna što iznosi 88,92 % godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Tijekom izvještajnog razdoblja održani su tečajevi stranih jezika, i to engleskog, njemačkog i talijanskog jezika u trajanju od 280 sati te su polaznicima, koji su uspješno svladali programe, uručene svjedodžbe o poznavanju stranog jezika na A1 i A2 razini prema zajedničkom europskom referentnom okviru.   Tečajeve je pohađalo  ukupno 16 nezaposlenih osoba.

 

Projekt Rudnici baštine

 

Opis i cilj programa:

Projekt se financira u sklopu poziva: „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, a vrijednost projekta je 1.388.793,40 HRK. Projekt „Rudnici baštine“ u 100% iznosu financira Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo 23. travnja 2019. te traje 24 mjeseca.

 

Opći cilj projekta:

 • Doprinijeti poboljšanju pristupa ranjivih skupina (mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine te osobe s invaliditetom) tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

 

Specifični cilj projekta:

 • Osmisliti, izraditi i verificirati dva nova programa obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.
 • Povećati zapošljivost 40 nezaposlenih osoba u ugostiteljstvu i turizmu kroz njihovo sudjelovanje u inovativnim obrazovnim programima: kuhar tradicijske kuhinje i interpretator kulturne baštine.
 • Osvijestiti i raditi na interpersonalnim vještinama polaznika obrazovnih programa.
 • Osnažiti andragoške kompetencije predavača i mentora u turizmu te povećanje kompetencija za rad s odraslima i ranjivim skupinama.

 

 

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti projekta planirano je ukupno 556.690,00 kuna, uz ostvarenje od 190.265,29 kuna što iznosi 34,18 % godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Tijekom 2019. u sklopu projekta je izrađen program za andragoške djelatnike.

Započelo se s izradom programa za Interpretatore kulturne baštine te pripremom priručnika za polaznike.

U sklopu projekta realizirano je studijsko putovanje u Edimburg u svrhu prikupljanja primjera dobre prakse za program Interpretatori kulturne baštine gdje smo s našim partnerima u projektu prisustvovale Međunarodnom festivalu Storytellinga.

 

U Labinu, 30.03.2020.                                                        Ravnateljica :

Mohorović Daniela

Back to top button