NatječajiNovosti

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Labin

KLASA: 003-06/20-01/5

URBROJ: 2144-23-01-20-4

Labin, 14.05.2020.

 

 

Temeljem članka 38. – 41. Zakona o Ustanovama (N.N. br.76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 45. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin, Upravno vijeće raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Labin

 

 

 

Osim općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

 

– visoka ili viša stručna sprema društveno humanističkih znanosti

– 5 (pet) godina radnog iskustva u struci

– poznavanje jednog stranog jezika

– poznavanje rada na računalu

 

Ravnatelja/icu  imenuje Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 

– dokaz o stručnoj spremi (diploma),

– radnu knjižicu i dokument iz kojeg je razvidan ostvareni radni staž u struci,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

– uvjerenje da se protiv kandidatu ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

– životopis

– potvrdu ili izjavu o poznavanju stranog jezika i rada na računalu

– program rada za mandatno razdoblje

 

Rok za prijavu je  osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta kandidati su dužni dostaviti na adresu: Pučko otvoreno učilište Labin, Alda Negrija 11, 52220 Labin s naznakom  „ Natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati „  .
Nepotpune i nepravovremeno poslane prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Možda vas zanima i ovo

Back to top button