NatječajiNovosti

NATJEČAJ VODITELJ/ICA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA (m/ž) – 1 izvršitelj/ica,

Na temelju članka 47. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta radnog  mjesta:

VODITELJ/ICA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA (m/ž) – 1 izvršitelj/ica,

–  nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

–  rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • VSS ekonomskog usmjerenja, ili VŠS ekonomski smjer
 • 5 godina radnog iskustva na računovodstvenim i financijskim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu (excel program obavezan),
 • probni rad 6 mjeseca.

         

OPIS POSLOVA

 • organizira cjelokupan rad računovodstva i knjigovodstva ustanove ,
 • odgovara za  njegovu efikasnost i zakonitost rada,
 • izrađuje financijske planove i analize u suradnji s ravnateljem i voditeljima djelatnosti,
 • prati propise iz oblasti financijsko- računovodstvenog sustava ustanove
 • izrađuje razna mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća
 • odgovara za izvršenje financijskih planova ustanove, planira i kontrolira izvršenje financijskih planova,
 • odgovara za redovno izvješćivanje Upravnog vijeća Učilišta i osnivača,
 • vodi brigu oko osiguranja likvidnosti financijskih sredstava,
 • vodi brigu o plasmanu financijskih sredstava i o pravovremenom izvršavanju obveza po svim vrstama zaduženja,
 • uplaćuje sve obveze, poreze, anuitete, kredite i slično ažurno i na vrijeme,
 • izrađuje periodični i završni obračun,
 • kontrolira blagajničke izvještaje i druge financijske dokumente,
 • potpisuje sve financijske dokumente,
 • pismeno izvješćuje ravnatelja o svim zakonskim promjenama glede računovodstvenih promjena u svezi kojih je dužna o istome dati ravnatelju za Ustanovu najpogodniji prijedlog rješavanja,
 • usklađuje normativno- pravne akte o financijskom poslovanju s postojećim zakonskim propisima.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.), da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinje iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

 Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Pučko Otvoreno Učilište Labin, Alda Negrija 11, Labin u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za voditelja/icu financijsko-računovodstvenih poslova, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – ne otvaraj“

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti:

– životopis,

– domovnicu,

– završnu svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
–  potvrdu o stažu koju izdaje HZMO

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja provest će se postupak selekcije putem intervjua radi provjere radnih sposobnosti. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Kandidati će pismenim putem biti  obaviješteni o izboru.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 18.02.2021. do 24.02.2021.

Možda vas zanima i ovo

Back to top button