NatječajiNovosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
ALDA NEGRIJA 11
52220 LABIN
KLASA: 007-05/22-01/4
URBROJ: 2144-23-01-22-6
Labin, 18. veljače 2022.
Na temelju članka 47. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin raspisuje:
NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta radnog mjesta:

VODITELJ/ICA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA(m/ž)

1 izvršitelj/ica,
– nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno
– rad na neodređeno vrijeme.
Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
VSS ili VŠS ekonomskog usmjerenja
– 3 godine radnog iskustva na računovodstvenim i financijskim poslovima
poznavanje rada na računalu (Excel program je obavezan)
– probni rad 6 mjeseci.
OPIS POSLOVA
organizira cjelokupan rad računovodstva i knjigovodstva ustanove,
– odgovara za njegovu efikasnost i zakonitost rada,
izrađuje financijske planove i analize u suradnji s ravnateljem i voditeljima djelatnosti,
– prati propise iz oblasti financijsko – računovodstvenog sustava ustanove,
izrađuje razna mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća,
odgovara za izvršenje financijskih planova ustanove, planira i kontrolira izvršenje financijskih planova,
odgovara za redovno izvješćivanje Upravnog vijeća Učilišta i osnivača,
– vodi brigu oko osiguranja likvidnosti financijskih sredstava,
– vodi brigu o plasmanu financijskih sredstava i o pravovremenom izvršavanju obveza po svim vrstama zaduženja,
uplaćuje sve obveze, poreze, anuitete, kredite i slično ažurno i na vrijeme,
izrađuje periodični i završni obračun,
kontrolira blagajničke izvještaje i druge financijske dokumente,
– potpisuje sve financijske dokumente,
pismeno izvješćuje ravnatelja o svim zakonskim promjenama glede računovodstvenih promjena u svezi kojih je dužna o istome dati ravnatelju za Ustanovu najpogodniji prijedlog rješavanja,
usklađuje normativnopravne akte o financijskom poslovanju s postojećim zakonskim propisima.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.– 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.), da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.h/zaposljavanje843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C
5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinje iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i  neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba
(EU) 2016/679.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Pučko Otvoreno Učilište Labin, Alda Negrija 11, Labin u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za voditelja/icu financijsko-računovodstvenih poslova, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno ne otvaraj”.
Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti:
životopis,
– domovnicu,
završnu svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
potvrdu o stažu koju izdaje HZMO.
Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja provest će se postupak selekcije putem intervjua radi provjere radnih sposobnosti. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa.
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.
Kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o izboru.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 18.02.2022. do 26.02.2022.

Možda vas zanima i ovo

Back to top button