NatječajiNovosti

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta radnog  mjesta u  Pučkom otvorenom učilištu Labin SPREMAČ/ICA

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

ALDA NEGRIJA 11

52 220 LABIN

OIB 43833760619

 

KLASA: 007-05/22-01/8

URBROJ: 2144-23-01-22-8

 

LABIN, 9.09.2022.

Na temelju članka 47. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta radnog  mjesta u  Pučkom otvorenom učilištu Labin:

SPREMAČ/ICA (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

– nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

– rad na neodređeno vrijeme.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

  • osnovna škola,
  • radno iskustvo nije potrebno,
  • poznavanje zaštite na radu,
  • probni rad 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA

  • čišćenje i briga o prostorima kojim upravlja Pučko učilište Labin (sjedište i Kino Labin).

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.– 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.), da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.h/zaposljavanje–843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinje iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i  neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Pučko Otvoreno Učilište Labin, Alda Negrija 11, Labin u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za spremača/icu, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – ne otvaraj”.

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti:

– životopis,

– domovnicu,

– završnu svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

– potvrdu o stažu koju izdaje HZMO.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja provest će se postupak selekcije putem intervjua radi provjere radnih sposobnosti. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o izboru.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 9.09.2022. do 16.09.2022.

Možda vas zanima i ovo

Back to top button