NatječajiNovosti

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta radnog mjesta: VODITELJ/ICA FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA (m/ž)

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

ALDA NEGRIJA 11

52 220 LABIN

OIB 43833760619

 

KLASA: 007-05/22-01/8

URBROJ: 2144-23-01-22-7

LABIN, 9.09.2022.

Na temelju članka 47. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta radnog mjesta:

VODITELJ/ICA FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA(m/ž) –

1 izvršitelj/ica,

– nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno

– rad na neodređeno vrijeme.

 

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

– VSS ili VŠS ekonomskog usmjerenja

– 3 godine radnog iskustva na računovodstvenim i financijskim poslovima

– poznavanje rada na računalu (Excel program je obavezan)

– probni rad 6 mjeseci.

 

OPIS POSLOVA

– organizira cjelokupan rad računovodstva i knjigovodstva ustanove,

– odgovara za njegovu efikasnost i zakonitost rada,

– izrađuje financijske planove i analize u suradnji s ravnateljem i voditeljima djelatnosti,

– prati propise iz oblasti financijsko – računovodstvenog sustava ustanove,

– izrađuje razna mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća,

– odgovara za izvršenje financijskih planova ustanove, planira i kontrolira izvršenje financijskih planova,

– odgovara za redovno izvješćivanje Upravnog vijeća Učilišta i osnivača,

– vodi brigu oko osiguranja likvidnosti financijskih sredstava,

– vodi brigu o plasmanu financijskih sredstava i o pravovremenom izvršavanju obveza po svim vrstama zaduženja,

– uplaćuje sve obveze, poreze, anuitete, kredite i slično ažurno i na vrijeme,

– izrađuje periodični i završni obračun,

– kontrolira blagajničke izvještaje i druge financijske dokumente,

– potpisuje sve financijske dokumente,

– pismeno izvješćuje ravnatelja o svim zakonskim promjenama glede računovodstvenih promjena u svezi kojih je dužna o istome dati ravnatelju za Ustanovu najpogodniji prijedlog rješavanja,

– usklađuje normativno – pravne akte o financijskom poslovanju s postojećim zakonskim propisima.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.– 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.), da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.h/zaposljavanje–843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinje iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i  neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Pučko Otvoreno Učilište Labin, Alda Negrija 11, Labin u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za voditelja/icu financijsko-računovodstvenih poslova, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno – ne otvaraj”.

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti:

– životopis,

– domovnicu,

– završnu svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

– potvrdu o stažu koju izdaje HZMO.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja provest će se postupak selekcije putem intervjua radi provjere radnih sposobnosti. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o izboru.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 9.09.2022. do 16.09.2022.

Možda vas zanima i ovo

Back to top button