MuzejNatječaji

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA – KUSTOS/ICA NARODNI MUZEJ LABIN

Tražimo kolegicu ili kolegu s iskustvom u muzejskim poslovima. Prijavite se!

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
ALDA NEGRIJA 11
52 220 LABIN
OIB 43833760619
KLASA: 112-01/24-01/1
URBROJ: 2163-4-5-24-1
LABIN, 24.01.2024.

Na temelju članka 29. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin raspisuje:

NATJEČAJ
za popunu slobodnog radnog mjesta radnog mjesta
KUSTOS/ICA (m/ž) –
1 izvršitelj/ica,

– puno radno vrijeme od 40 sati tjedno
– rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
● Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna
sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – povijest, povijest umjetnosti, etnologija i
(kulturna) antropologija, arheologija, (muzeologija, muzejska pedagogija)
● položen stručni ispit za kustosa ili obveza polaganja istog,
● 1 godina radnog iskustva u (muzejskoj) struci,
● poznavanje rada na računalu,
● poznavanje jednog stranog jezika,
● vozačka dozvola B kategorije,
● probni rad 6 mjeseci.

OPIS POSLOVA

● stručno obrađuje fundus Muzeja i izložaka povremenih izložbi,
● inventira i katalogizira muzejske predmete,
● predlaže otkup i darove za fundus Muzeja,
● u dogovoru s ravnateljem (voditeljem muzeja) daje izjave i intervjue sredstvima javnog informiranja,
● stručno obrađuje građu i teme vezane za djelokrug rada Muzeja,
● provodi istraživanja na terenu,
● objavljuje radove,
● održava i organizira stručna predavanja,
● aktivno i pasivno sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima,
● sudjeluje u organiziranju stručnih i znanstvenih skupova,
● urednički poslovi kataloga, plakata, pozivnica, legendi, suvenira,
● priprema materijale i sudjeluje u procesu aplikacija za programska sredstva upravnim
tijelima, međunarodnim instancama, donatorima i sponzorima,
● prikuplja (likovnu) muzejsku građu (donacijama, otkupima i terenskim istraživanjima),
● stručno obrađuje, čuva i izlaže (likovnu) muzejsku građu podijeljenu po zbirkama,
● vodi temeljnu muzejsku dokumentaciju, objavljuje stručne i znanstvene članke o istoj,
● po potrebi daje stručne ekspertize i obavlja stručna vođenja (likovnih) sadržaja po
Muzeju, galerijskom prostoru i zbirkama,
● održava stručne veze sa srodnim ustanovama i pojedincima u cilju razmjene projekata,
izložbi i iskustva,
● prati domaću i stranu stručnu literaturu,
● provodi utvrđeni izložbeni program Narodnog muzeja
● sudjeluje u procesu utvrđivanja godišnjeg programa izložbene djelatnosti Narodnog muzeja
● priprema materijale i sudjeluje u procesu aplikacija za programska sredstva upravnim
tijelima, međunarodnim instancama, donatorima i sponzorima
● surađuje s autorima i izvođačima na izradi kataloga, postavu izložbe i otvorenju,
● obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja i Voditelja muzeja.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
1. životopis
2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. dokaz o stručnoj spremi i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)
4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument, preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
7. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
8. dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
9. ostali dokazi o radnom iskustvu i poslovima koji su vezani za rad u djelatnosti
10. preporuke prijašnjih poslodavaca
11. motivacijsko pismo.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava. Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.), da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPI
S%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAV ANJU.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinje iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu (osobno/poštom): Pučko otvoreno učilište Labin, Alda Negrija 11, Labin u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za kustosa, na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja provest će se postupak selekcije putem intervjua i psihološko pismeno testiranje radi provjere radnih sposobnosti i procjene kandidata. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.
Kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o izboru.

Pučko otvoreno učilište Labin zadržava pravo poništenja natječaja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 23.01.2024. do 06.02.2024. do 15.00 sati.

Odluka_kustos_NML_29032024

Možda vas zanima i ovo

Back to top button