Natječaji

NATJEČAJ ZA KUSTOSA U NARODNOM MUZEJU (GRADSKA GALERIJA)

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

52220 LABIN, ALDA NEGRIJA 11

KLASA: 112-02/20-01/6

URBROJ: 2144-23-01-20-1

Labin, 16.12.2020.

Na temelju članka 47. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta u Narodnom muzeju Labin (Gradska galerija)

Kustos za likovnu i izložbenu djelatnost   – jedan izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

UVJETI:

  • VSS humanističkih znanosti- povijest umjetnosti, likovne ili primijenjene umjetnosti
  • položen stručni ispit za zvanje kustosa (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit za zvanje kustosa ne isključuje se iz natječajnog postupka uz uvjet njegova polaganja u roku od dvije godine)
  • 3 godine radnog iskustva u struci,
  • poznavanje rada na računalu,
  • poznavanje dva strana jezika,
  • probni rad 3 mjeseca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj 157/13,152/14 i 39/18) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata/kinje objavi na internetskim stranicama .

S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja provest će se postupak selekcije putem intervjua radi provjere radnih sposobnosti. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu sa životopisom u Europass formatu

–  presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

–  presliku domovnice

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu poznavanja stranih jezika ili izjavu o tome

– potvrdu poznavanja rada na računalu ili izjavu o tome

– potvrdu o stažu koju izdaje HZMO

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije .

Rok za podnošenje prijava na natječaj: 24.prosinca 2020. do 08. siječnja 2021.

Prijave se podnose na adresu: Pučko otvoreno učilište Labin, Alda Negrija 11, 52 220 Labin, s naznakom na kuverti „ Za natječaj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.

 

 

                                                                           Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin:

Daniela Mohorović, prof.

Možda vas zanima i ovo

Back to top button