Natječaji

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Pučkom otvorenom učilištu Labin KUSTOS (Gradska galerija Labin)

KLASA: 007-05/22-01/3 URBROJ: 2163-4-5-23-3

LABIN, 28.03.2023.

Na temelju članka 47. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta u  Pučkom otvorenom učilištu Labin:

KUSTOS (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

– puno radno vrijeme od 40 sati,

– rad na neodređeno vrijeme.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  – povijest umjetnosti
 • položen stručni ispit za kustosa ili obveza polaganja istog
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • probni rad 6 mjeseci.

OPIS POSLOVA

 • stručno obrađuje fundus Muzeja i  izložaka povremenih izložbi,
 • inventira i katalogizira muzejske predmete,
 • predlaže otkup i darove za fundus Muzeja,
 • u dogovoru s ravnateljem daje izjave i intervjue sredstvima javnog informiranja,
 • stručno obrađuje građu i teme vezane za djelokrug rada Muzeja,
 • provodi istraživanja na terenu,
 • objavljuje radove,
 • održava i organizira stručna predavanja,
 • aktivno i pasivno sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima,
 • sudjeluje u organiziranju stručnih i znanstvenih skupova,
 • urednički poslovi kataloga, plakata, pozivnica, legendi, suvenira,
 • priprema materijale i sudjeluje u procesu aplikacija za programska sredstva upravnim tijelima, međunarodnim instancama, donatorima i sponzorima,
 • prikuplja (likovnu) muzejsku građu (donacijama, otkupima i terenskim istraživanjima),
 • stručno obrađuje, čuva i izlaže (likovnu) muzejsku građu podijeljenu po zbirkama,
 • vodi temeljnu muzejsku dokumentaciju, objavljuje stručne i znanstvene članke o istoj,
 • po potrebi daje stručne ekspertize i obavlja stručna vođenja (likovnih) sadržaja po Muzeju, galerijskom prostoru i zbirkama,
 • održava stručne veze sa srodnim ustanovama i pojedincima u cilju razmjene projekata, izložbi i iskustva,
 • prati domaću i stranu stručnu literaturu,
 • provodi utvrđeni izložbeni program Gradske galerije i/ili Narodnog muzeja
 • sudjeluje u procesu utvrđivanja godišnjeg programa Gradske galerije  i/ili programa izložbene djelatnosti Narodnog muzeja
 • priprema materijale i sudjeluje u procesu aplikacija za programska sredstva upravnim tijelima, međunarodnim instancama, donatorima i sponzorima
 • surađuje s autorima i izvođačima na izradi kataloga, postavu izložbe i otvorenju,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja i Voditelja muzeja.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)
 4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument, preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 7. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 8. dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 9. Plan rada Gradske galerije Labin za 2023./2024.
 10. ostali dokazi o radnom iskustvu i poslovima koji su vezani za rad u muzejsko-galerijskoj djelatnosti (potvrda o položenom kustoskom ispitu [ako postoji], katalozi izložbe, tekstovi, preporuke prethodnih poslodavaca)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na oglas pozvati na to pravo i obvezne su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu (članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.)

Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti presliku dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na oglas priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostva rivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju i provedenog intervjua s kandidatima, oni koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima (rješenje, uvjerenje, potvrda i sl.).

Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Pučko otvoreno učilište Labin kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine.

Postupak selekcije kandidata obuhvaća intervju kandidata. Na intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Podaci o intervjuu mogu se pronaći na web stranici www.uciliste-labin.hr. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta biti će objavljeno vrijeme održavanja intervjua, najmanje 2 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Pučko Otvoreno Učilište Labin, Alda Negrija 11, Labin u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto  KUSTOS, na neodređeno puno  radno vrijeme – ne otvaraj”.

O rezultatima oglasa kandidati će bit obavješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog oglasa i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se provesti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju oglasa.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 29.03.2023. do 5.04.2023.

RAVNATELJICA

Renata Kiršić, v.r.

Možda vas zanima i ovo

Back to top button