Natječaji

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta radnog mjesta: VODITELJ/ICA FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA (m/ž)

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

ALDA NEGRIJA 11

52220 LABIN

KLASA: 007-05/23-01/4 URBROJ: 2163-4-5-23-3

Labin, 7. travnja 2023.

Na temelju članka 47. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta radnog  mjesta:

VODITELJ/ICA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA (m/ž) –

1 izvršitelj/ica,

–  nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno

–  rad na neodređeno vrijeme.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • VSS ili VŠS ekonomskog usmjerenja
 • 1 godina radnog iskustva na računovodstvenim i financijskim poslovima
 • poznavanje rada na računalu (Excel program je obavezan)
 • probni rad 6 mjeseci
 • vozačka dozvola B kategorije.

 OPIS POSLOVA

 • organizira cjelokupan rad računovodstva i knjigovodstva ustanove,
 • odgovara za njegovu efikasnost i zakonitost rada,
 • izrađuje financijske planove i analize u suradnji s ravnateljem i voditeljima djelatnosti,
 • prati propise iz oblasti financijsko – računovodstvenog sustava ustanove,
 • izrađuje razna mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća,
 • odgovara za izvršenje financijskih planova ustanove, planira i kontrolira izvršenje financijskih planova,
 • odgovara za redovno izvješćivanje Upravnog vijeća Učilišta i osnivača,
 • vodi brigu oko osiguranja likvidnosti financijskih sredstava,
 • vodi brigu o plasmanu financijskih sredstava i o pravovremenom izvršavanju obveza po svim vrstama zaduženja,
 • uplaćuje sve obveze, poreze, anuitete, kredite i slično ažurno i na vrijeme,
 • izrađuje periodični i završni obračun,
 • kontrolira blagajničke izvještaje i druge financijske dokumente,
 • potpisuje sve financijske dokumente,
 • pismeno izvješćuje ravnatelja o svim zakonskim promjenama glede računovodstvenih promjena u svezi kojih je dužna o istome dati ravnatelju za Ustanovu najpogodniji prijedlog rješavanja,
 • usklađuje normativno – pravne akte o financijskom poslovanju s postojećim zakonskim propisima.Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
  1. životopis
  2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  3. dokaz o stručnoj spremi i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)
  4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument, preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
  7. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
  8. dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
  9. ostali dokazi o radnom iskustvu i poslovima koji su vezani za rad u djelatnosti.Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

   Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.), da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona.

   Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

   Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:

   https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

   Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu nanatječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

   Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinje iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

    Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

   Pučko otvoreno učilište Labin, Alda Negrija 11, Labin u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za voditelja/icu financijsko-računovodstvenih poslova, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno – ne otvaraj“

   Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

   S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja provest će se postupak selekcije putem intervjua radi provjere radnih sposobnosti. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa.

   Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

   Kandidati će pismenim putem biti  obaviješteni o izboru.

   Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 7.04.2022. do 14.04.2022.

    

    

   

 

Možda vas zanima i ovo

Back to top button