Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENIH SLUŽBENIH VOZILA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA LABIN

ALDA NEGRIJA 11 52 220 LABIN OIB 43833760619

KLASA: 406-06/23-01/1 URBROJ: 2163-4-5-23-1

LABIN, 30. svibanj 2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENIH SLUŽBENIH VOZILA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA LABIN

Na temelju Odluke Ravnateljice o prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Labin, KLASA: 007-07/23-01/2, Ur.br.: 2163-4-5-23-1 od dana 30. svibnja 2023. godine raspisuje se

Javni natječaj  za prodaju rabljenih službenih vozila

I PREDMETI PRODAJE:
Motocikl Kawasaki z650

Marka, tip, model motocikla: Kawasaki Z650

Broj šasije: JKAER650HHDA39398

Oblik karoserije: klasični

Godina proizvodnje: 2020.

Datum prve registracije: 26.02.2020.

Boja: bijela

Vrsta goriva: benzin

Snaga motora: 50kW, Euro 4

Radni obujam: 649cm3

Dimenzije d/š/v (m): 2,05 / 0,77 / 1,08

Stanje kilometar brojila na dan

pregleda vozila 26.09.2022. (km): 1022

na dan prodaje 30.05.2023. (km): 1022

Dimenzije pneumatika, prednji: 120/70 ZR17

Dimenzije pneumatika, stražnji: 160/60 ZR17

Registracijska oznaka: PU 977-VT

Vlasnik vozila: Pučko otvoreno učilište, Labin

Procijenjena vrijednost vozila na dan 26.09.2022. 30.747,57  Kn/ 4.080,90 EUR (bez PDV).

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti, koja se uplaćuje na IBAN račun Pučkog otvorenog učilišta Labin (Grad Labin) broj HR 45234000918222000000 pozivom na broj HR68 7757-OIB ponuditelja opis “jamčevina za vozila“.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Iznosi jamčevine je sljedeći:  Kawasaki z650 408,09 EUR

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.
Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu. Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i sve ostale troškove vezane, dužan je snositi kupac. Vozilo se može pregledati radnim danom od 08-14.00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na mail suzana.mikuljan@uciliste-labin.hr.

Službenu procjenu vrijednosti vozila uz pripadajuće fotografije pronađite OVDJE.

III SADRŽAJ PONUDE

  • ime prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)
  • dokaz o plaćenoj jamčevini
  • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane
  • ponuđena kupoprodajna cijena.

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 8 radnih dana od objave natječaja tj do 6. lipnja 2023. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište Labin, Alde Negrija 11 52220, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 15.00 sati.

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku. Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine. Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Pučkim otvorenim učilištem Labin u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U Labinu, 30. svibnja 2023.

POU Labin Renata Kiršić, ravnateljica v.r.

 

Možda vas zanima i ovo

Back to top button